Czech Point


 12. únor 2010

Czech Point - základní informace

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

1)   Výpis z Katastru nemovitostí

2)   Výpis z Obchodního rejstříku

3)   Výpis z Živnostenského rejstříku

4)   Výpis z Rejstřiku trestů

5)   Přijetí podání podle živnostenského zákona

6)   Výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů

7)   Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

8)   Výpis z insolvenčního rejstříku

9)   Zřízení datové schránky

10) Autorizovanou konverzi z listinné podoby do elektronické a z elektronické podoby dokumentu do listinné

Postup vydání ověřeného výpisu

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Provozní doba pracoviště Czech POINTu

Pondělí 7:00 - 17:00

Úterý     7:00 - 14:00

Středa   7:00 - 17:00

Čtvrtek   7:00 - 14:00

Pátek     7:00 - 13:00

Potřebné informace o jednotlivých výstupech

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát:

. katastrální území a číslo listu vlastnictví

. nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jednáli se o stavbu.

. o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

 O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace. 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

 Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.

Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINTu lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstřiků trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINTu. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hdnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

 

 5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

. ohlášení živnosti

. ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském řejstříku

. žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání na pracovišti Czech POINTu. Další poplatek se vybírá dle druhu podání.

6. Výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů

Od 1. ledna 2009 lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registrů řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu a platného řidičského průkazu.

Výpis je zpoplatněn 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další stranu.

7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Prostřednictví Czech POINTu je možné získat výpis za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v seznamu zapsání, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR zapisuje do seznamu dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu s příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Pro obdržení výpisu potřebujete znát IČ organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

8. Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevatní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný rejstřík. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - IČ organizace ( hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

9. Zřízení datové schránky

 Na kontaktních místech Czech POINT si můžete požádat o zřízení datové schránky.
Žádost je vyřízena zdarma. 

 

 10. Autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické a z elektronické podoby dokumentu do listinné

Na kontaktních místech Czech POINTu lze provádět autorizovanou konverzi na žádost.
Správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč.