Povinně zveřejňované informace1. Název

Obec Netřebice

2. Důvod a způsob založení

Obec Netřebice je územní samosprávnou jednotkou v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura


Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 9 členů

- Finanční výbor - 3 členové

- Kontrolní výbor - 3 členové


Příspěvkové organizace zřizované obcí

- Mateřská škola, Netřebice 78, 382 32 Netřebice, IČO 70983330

4. Kontaktní spojení


4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Netřebice

Netřebice 147
382 32 Netřebice 


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Netřebice 147

382 32 Netřebice

 

4.3 Úřední hodiny


Pondělí  7:00 - 11:30      12:00 - 17:00
Úterý 7:00  - 11:30      12:00  - 14:00
Středa  7:00 - 11:30      12:00  - 17:00
Čtvrtek  7:00 - 11:30      12:00

- 14:00

Pátek 7:00 - 11:30      12:00 

- 13:004.4 Telefonní číslo

380 321 206


4.5 Číslo faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.obecnetrebice.cz


4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@obecnetrebice.cz


4.8 Další elektronické adresy

starosta@obecnetrebice.cz

Datová schránka: mx2atsa  5. Případné platby lze poukázat
650122544/0600, MONETA Money Bank, a. s.

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.   

6. IČ
00246018

7. DIČ
CZ002460188. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Rozpočtový výhled obce 

Závěrečný účet obce 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce


8.2 Rozpočet

Veškeré rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na webových stránkách státní pokladny:

https://monitor.statnipokladna.cz

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podána elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz 4.8).


10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. 

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1)

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).


11. Opravné prostředky


Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho Obecního úřadu, který předmětné rozhodnutí vydal. O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí. Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.


12. Formuláře

Formuláře lze získat na obecní úřadě v úředních hodinách.


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Na Portálu veřejné správy ČR

Na stránkách ministerstva vnitra

Na stránkách ministerstva zemědělství


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sbírka zákonů

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


14.2 Vydané právní předpisy

Vydané vyhláška obce jsou dostupné na internetových stránkách obce v sekci Úřední deska - Obecně závazné vyhlášky.


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. 

Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací jde tehdy, přesáhne-li doba práce zaměstnance na vyhledávání informací 1/2 hodiny. 


Za každou započatou hodinu při vyhledávání informace 180 Kč
Jedná-li se o čas kratší než 1/2 hodiny snižuje se úhrada o 50%   90 Kč

- Materiálové náklady


Za pořízení fotokopie listu formátu A4   2 Kč
Za pořízení fotokopie listu formátu A4 oboustranný tisk   4 Kč
Za pořízení fotokopie listu formátu A4 barevně 15 Kč
Za pořízení fotokopie listu formátu A3   4 Kč
Za pořízení fotokopie listu formátu A3 oboustranný tisk   8 Kč
Cena za 1 kus CD 10 Kč

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

- Doručovací náklady

Dle platné aktuálního sazebníku poštovních poplatků.


Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace. Úhrada je příjmem obce. 


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.


16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Poskytnuté informace jsou na Úřední desce - Povinně zvěřejňované informace